Obchodné podmienky fytozdravie - Fitozdravie - Celotelová liečba z čistej bulharskej prírody

Počet položiek v košíku: ks
Cena košíku:
Počet položiek v košíku: ks
Cena košíku:
Prejsť na obsah
Celotelová liečba z čistej bulharskej prírody
Liečivé produkty z lúk a hôr
Obchodné podmienky
1. Vymedzenie pojmov
  • predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu fytozdravie.sk
  • kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu fytozdravie.sk
  • uzavrela kúpnu zmluvu na tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu fytozdravie.sk

2. Postup pri objednávaní
Kupujúci si môže cez internetový obchod fytozdravie.sk objednať akýkoľvek tovar v aktuálnej ponuke internetového obchodu fytozdravie.sk. Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" (ikonka košíka v modrom štvorci) sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Pre vytvorenie objednávky je potrebné, aby kupujúci vyplnil údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie uzavretej kúpnej zmluvy.

Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu cenu je povinný predávajúcemu uhradiť.

3. Platobné podmienky
Nakoľko predávajúci nie je platiteľom DPH, všetky ceny tovaru v ponuke internetového obchodu fytozdravie.sk sú konečné. Úhrada objednávky sa realizuje formou dobierky, t.j. úhradou ceny objednávky doručovateľovi pri preberaní tovaru alebo platbou v hotovosti pri osobnom odbere tovaru, a to podľa voľby kupujúceho.

4. Zrušenie objednávky
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu, a to oznámením zaslaným písomne, a to na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záložke „Kontakt a iné informácie“ alebo emailom na adresu info@fytozdravie.sk, ako aj
telefonicky na čísle 0910 292 821.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu ceny objednávky, bude mu táto čiastka vrátená spôsobom, ktorý si za týmto účelom zvolí, a to bezodkladne po zrušení objednávky, najneskôr však do siedmich dní od zrušenia objednávky.

Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku 5 nižšie.

5. Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej v záložke „Kontakt a iné informácie“, emailom na adrese info@fytozdravie.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to buď osobne v kamennom obchode fytozdravie.sk alebo odoslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záložke „Kontakt a iné informácie“ alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, príp. s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na poštovné, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ibaže sa kupujúci s predávajúcim dohodne na inom spôsobe. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú, okrem iného, aj:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

6. Dodacie podmienky
Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je 30 dní od jej potvrdenia. Ak predávajúci tovar kupujúcemu v lehote podľa predchádzajúcej vety nedodá, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), prípadne záručný list.

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese kamenného obchodu fytozdravie.sk: Džono Angelov, Benice 81, 038 42
Príbovceosobného prevzatia si predávajúci s kupujúcim vopred dohodnú emailom alebo telefonicky.

7. Náklady na dodanie tovaru
Poštovné a balné (ďalej ako "poštovné“) je pri objednávke s cenou najmenej 80 eur pri jednotlivých spôsoboch platby nasledovné:

a) dobierka Slovenská pošta - 4 eurá;

b) platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v kamennom obchode fytozdravie.sk – poštovné sa neplatí.

Pri objednávke s cenou nad 80 eur predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na vlastné náklady.

Pri objednávke s dodaním tovaru do zahraničia predávajúci poštovné vypočíta individuálne, a to podľa hmotnosti zásielky a ceny poštovné podľa štátu, do ktorého tovar posiela.


8. Reklamácie
Kupujúci by si mal skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

Pre uplatnenie reklamácie platí reklamačný postup stanovený Reklamačným poriadkom internetového obchodu fytozdravie.sk.

9. Alternatívne riešenie sporov
Ak sa kupujúci domnieva, že sme porušili jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili jeho reklamáciu, kupujúci je oprávnený zaslať nám žiadosť o nápravu, a to na emailovú adresu: info@fytozdravie.sk alebo na adresu uvedenú v záložke „Kontakt a iné informácie“.

Ak táto žiadosť bude zamietnutá, alebo na ňu nebude odpovedané do 30 dní od jej odoslania, prípadne ak kupujúci nebude spokojný s riešením ponúknutým predávajúcim, má kupujúci právo na alternatívne riešenie sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon č. 391/2015 Z. z.").

Kupujúci môže návrh na alternatívne riešenie sporu podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Zo zákona č. 391/2015 Z. z. je orgánom alternatívneho riešenia sporov, a teda aj subjektom alternatívneho riešenia sporov, Slovenská obchodná inšpekcia.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh kupujúceho odmietnuť za podmienok v zmysle § 13 zákona č. 391/2015 Z. z., a to napr. (ale nie výlučne)
aj v prípade, ak nie je príslušný riešiť spor alebo ak ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname, ďalej ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a pod.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online - RSO, ktorá je dostupná online na:   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Pre odstránenie pochybností, na účely tohto bodu 9. sa za kupujúceho považuje len kupujúci, ktorý je spotrebiteľom.

10. Záverečné ustanovenia
Potvrdením objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.


Alternatívne riešenie sporov:
Návrat na obsah